Lékařská prohlídka ke zjištění zdravotní způsobilosti k práci - doba trvání vyšetření 30 – 40 min.

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání nebo pracovnělékařské prohlídky se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétní práci nebo vzdělávání.
Obsahem každé lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání nebo každé pracovnělékařské prohlídky je základní vyšetření, které zahrnuje:
a) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost
b) pracovní anamnéza
c) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření,
d)základní chemické vyšetření moče

Pokud Vás zaměstnavatel vyslal na pracovně – lékařskou prohlídku, zavolejte a objednejte se. V budoucnu plánujeme on-line objednávky.
Sestřička po Vás bude chtít vědět firmu, typ prohlídky, vaše zařazení a kategorii práce, která je uvedena na žádosti. V případě nutnosti provést další specializovaná vyšetření dle přílohy 1 vyhl. 79/2013 Sb. budete před návštěvou u nás odesláni na tato vyšetření. S výsledkem poté bude provedena lékařská prohlídka.
Na vyšetření doneste žádost o provedení prohlídky, která dle zákona musí obsahovat:  identifikační údaje zaměstnavatele, IČ, adresu sídla, identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání,  údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, druh požadované pracovnělékařské prohlídky. Bez žádosti nelze vystavit posudek. Upozoroňujeme, že bez smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem pracovně – lékařských služeb a zaměstnavatelem je možné provádět tyto prohlídky pouze u pracovníků zařazených v kat. 1.

Také přineste výpis ze zdravotní dokumetace od vašeho registrujícího lékaře. Pokud jste naším pacientem, výpis nepotřebujete. Dále je třeba donést vzorek ranní moči.

Formuláře ke stažení